STATUT

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Skupština Hrvatske udruge

energetskih certifikatora održana 10. prosinca 2014. godine usvojila je:

S T A T U T

HRVATSKE UDRUGE ENERGETSKIH CERTIFIKATORA

I

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu i sjedištu; o zastupanju; o izgledu pečata Udruge; opodručjima djelovanja sukladno ciljevima; o ciljevima; o djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o gospodarskim djelatnostima koje Udruga obavlja sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanka članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; o tijelima Udruge, njihovom sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; o izboru i opozivu likvidatora Udruge; o prestanku postojanja Udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge; o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge, te o drugim pitanjima od značaja za Udrugu.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

Naziv Udruge je: Hrvatska udruga energetskih certifikatora.

Skraćeni naziv Udruge je: HUEC.

Sjedište Udruge je: Zagreb, Savska cesta 163.

 

Članak 3.

HUEC je udruga upisana u Registar udruga Republike Hrvatske koji vodi nadležni gradski ured Grada Zagreba.

HUEC je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat i znak.

Pečat Udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Hrvatska udruga energetskih certifikatora, Zagreb. U sredini je skraćeni naziv HUEC.

Znak Udruge predstavlja energetski učinkovitu zgradu, prikazanu kroz skalu boja koje simboliziraju 8 energetskih razreda u energetskom certifikatu, te se grafički prikazuje ovako:

 

Članak 5.

Udrugu zastupaju Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

 

 

II

PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, CILJEVI, DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI

UDRUGE, JAVNOST DJELOVANJA

Članak 6.

Udruga je osnovana s ciljem promicanja, razvoja i unaprjeđenja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj, putem razvoja, edukacije i promocije provođenja energetskih pregleda i energetskog certificiranja u zgradarstvu i šire.

Udruga, sukladno ciljevima, djeluje na području gospodarstva.

 

Članak 7.

Djelatnosti Udruge, kojima se ostvaruju ciljevi Udruge, su:

- poticanje aktivnosti i unaprjeđenje kvalitete rada u području energetskih pregleda i energetske certifikacije, povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije;

- informiranje javnosti o primjeni, pravilima, propisima i normama za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje te promociju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije;

- organizacija predavanja, seminara, javnih tribina i okruglih stolova za svoje članove, zainteresirane građane, tvrtke i institucije;

- edukacija i promicanje prava i obveza rada ovlaštenih energetskih certifikatora prema korisnicima u RH;

- razmjena praktičnih spoznaja i iskustava u provođenju energetskih pregleda i energetskom certificiranju, o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije te strukovno povezivanje;

- osposobljavanje i usavršavanje članova Udruge putem stručnih skupova, savjetovanja i studijskih putovanja;

- predlaganje stručnih i znanstveno-istraživačkih projekata iz područja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije;

- predlaganje lokalnim i državnim institucijama konkretnih razvojnih projekata te suradnja pri donošenju propisa u području energetskih pregleda, energetske certifikacije, te šire u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije;

- praćenje i razvijanje programa međunarodne suradnje;

- razvijanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

 

Gospodarske djelatnosti koje Udruga obavlja sukladno zakonu su:

 

- organizacija i održavanje edukativnih programa i programa osposobljavanja iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije;

- organizacija i održavanje kongresa, simpozija, konferencija, znanstvenih i stručnih skupova, te izložbi;

- nakladnička djelatnost radi izdavanja knjiga, časopisa, brošura, letaka i drugog promidžbenog materijala.

 

Članak 8.

Djelovanje Udruge je javno.

Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, primjerice:

- pravodobnim izvješćivanjem članstva o djelovanju Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, elektronskom poštom i putem mrežnih stranica HUEC-a;

- javnim priopćavanjem.

III

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaka pravna osoba i fizička osoba koja je punoljetna i potpuno poslovno sposobna, a koje osobe svojim članstvom prihvaćaju Statut Udruge.

 

Članak 10.

Članom Udruge postaje se ispunjavanjem pristupnice, koja sadrži Izjavu o poznavanju i prihvaćanju Statuta i programskih osnova, plaćanjem članarine za tekuću godinu, te upisom u popis članova, koji vodi Tajnik Udruge.

Obveza plaćanja članarine je do zaključno 01. srpnja za tekuću godinu.

 

Članak 11.

 

Skupština Udruge određuje godišnji iznos članarine.

Utvrđuju se četiri kategorije članstva:

- redovno članstvo;

- ovlašteni energetski certifikatori;

- sponzorsko članstvo

- počasno članstvo

Redovnim članom može postati svaka pravna osoba i fizička osoba, koja je punoljetna i potpuno poslovno sposobna, a koje aktivno sudjeluju u radu Udruge. Pravna osoba kao redovni član određuje fizičku osobu kao svog predstavnika.

Članom ovlašteni energetski certifikator može postati isključivo ovlaštena osobe sa završenim Programom osposobljavanja za osobe koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada - MODUL 1/ MODUL 2 u skladu s Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada („Narodne novine“ broj 81/12 i 64/13), što dokazuje preslikom izdanog uvjerenja i ovlaštenja. U ime energetskog certifikatora članarinu može platiti i pravna osoba sa zaposlenim najmanje jednim ovlaštenim energetskim certifikatorom.

Članom sponzorom može postati svaka pravna osoba i fizička osoba, koja je punoljetna i potpuno poslovno sposobna, a koja svojom aktivnošću i materijalnim doprinosom pomaže ostvarivanju programskih zadaća Udruge.

Počasnim članom može postati svaka pravna osoba i fizička osoba, koja je punoljetna i potpuno poslovno sposobna, a koja svojom aktivnošću i radom doprinese razvoju i afirmaciji HUEC-a u Hrvatskoj i regiji.

 

Članak 12.

O članovima Udruge vodi se popis članova. Popis članova se vodi u elektroničkom obliku, kao računalna baza podataka, i u pisanom obliku.

Popis članova sadrži podatke o osobnom imenu odnosno nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB) člana, datumu rođenja odnosno datumu osnivanja člana, prebivalištu odnosno sjedištu člana, datumu pristupanja člana HUEC-u, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u HUEC-u.

Popis članova Udruge vodi Tajnik.

 

Članak 13.

Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u aktivnostima Udruge, biti informirani o radu Udruge i birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom. Pravo nadzora djelovanja i pravo poziva na odgovornost tijela i pojedinaca članovi ostvaruju u skladu sa Statutom Udruge.

Članovi Udruge imaju obvezu i odgovornost poštovati Statut Udruge, sve odluke koje donesu Skupština, Izvršni odbor i druga tijela Udruge u okviru svoje nadležnosti, plaćati godišnju članarinu, čuvati materijalna dobra Udruge i izvršavati preuzete obveze.

Ako član krši odredbe Statuta lii drugih akata Udruge, ne poštuje odluke tijela Udruge, ili nanese moralnu ili materijalnu štetu drugom članu ili Udruzi, Arbitraža će provesti postupak radi utvrđenja stegovne odgovornosti člana.

 

Članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje:

- dragovoljnim istupom;

- neplaćanjem članarine;

- isključenjem.

Svaki član može dragovoljno istupiti iz članstva. Iz članstva se istupa podnošenjem pisane obavijesti o istupanju Tajniku Udruge. Član koji istupa iz članstva nema pravo na povrat uplaćene članarine.

Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ukoliko do 01. srpnja ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Izvršni odbor. Odluka o isključenju člana se može donijeti u ovim slučajevima:

- ako član krši odredbe Statuta ili drugih akata Udruge,

- ako član ne poštuje odluke tijela Udruge,

- ako član nanese moralnu ili materijalnu štetu drugom članu ili Udruzi,  a Arbitraža, nakon provedenog stegovnog postupka, predloži Izvršnom odboru isključenje iz članstva.

 

Protiv odluke Izvršnog odbora o isključenju iz članstvamože se, u roku od 15 dana, izjaviti žalba Skupštini.

Skupština je dužna riješiti žalbu na svojoj prvoj sljedećoj sjednici.

Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

Članak 15.

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

IV

TIJELA UDRUGE

Članak 16.

Tijela Udruge su:

 

- Skupština;

- Predsjednik;

- Dopredsjednik;

- Tajnik;

- Izvršni odbor.

 

SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruge.

Predstavnike članova pravnih osoba u Skupštini imenuje osoba ovlaštena za zastupanje člana, ako unutarnjim aktom člana nije propisan drugačiji način imenovanja.

 

Članak 18.

Sjednici Skupštine sazivaju se redovno i izvanredno. Redovna sjednica Skupštine saziva se jednom godišnje.

Redovna sjednica Skupštine svake četvrte godine ujedno predstavlja i izbornu sjednicu Skupštine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu pisanim pozivom upućenim članovima putem elektroničke pošte.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to u pisanom obliku zatraži Izvršni odbor ili najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku petnaest (15) dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka o sazivanju treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Na izvanrednoj sjednici Skupštine odlučuje se samo o pitanjima radi kojih je sazvana. Izvanredna sjednica Skupštine ne može biti ujedno i izborna osim ako je sazvana na prijedlog predlagatelja u povodu ostavke više od polovice članova Izvršnog odbora. Sjednicu Skupštine, u slučaju isteka mandata Predsjednika Udruge, ovlašten je sazvati svaki član Udruge pisanim pozivom upućenim članovima putem elektroničke pošte.

 

Članak 19.

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika sjednicom Skupštine će predsjedavati Dopredsjednik, a ukoliko je i on odsutan, onda će Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak 20.

Skupština odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, osim ako zakonom ili Statutom nije propisana veća većina.

Za kvorum je potrebna prisutnost trećine članova. Ukoliko u zakazano vrijeme nije nazočan potreban broj članova, nakon čekanja od 30 minuta, odluke donose prisutni članovi.

 

Članak 21.

Skupština Udruge:

 

- usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune;

- donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge;

- bira i razrješava Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika;

- bira i razrješava članove Izvršnog odbora;

- odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga;

- usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;

- usvaja godišnje financijsko izvješće;

- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge;

- donosi odluku o statusnim promjenama;

- utvrđuje politiku razvoja Udruge;

- daje smjernice za rad Udruge;

- odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge;

- obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom;

- te odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

 

PREDSJEDNIK

Članak 22.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri (4) godine.

 

Članak 23.

Predsjednik:

- predstavlja i zastupa Udrugu;

- saziva sjednicu Skupštine Udruge;

- rukovodi radom Skupštine Udruge;

- izvršava odluke Skupštine Udruge;

- podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge;

- brine se o upoznavanju javnosti s djelovanjem Udruge;

- odgovoran je za izradu godišnjeg financijskog izvješća;

- nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge;

- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

 

Članak 24.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje Izvješće o radu Udruge.

 

DOPREDSJEDNIK

Članak 25.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga Dopredsjednik.

Za svoj rad Dopredsjednik je odgovoran Predsjedniku Udruge i Skupštini.

Dopredsjednika bira i imenuje Skupština na mandat od četiri (4) godine.

 

 

TAJNIK

Članak 26.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri (4) godine za obavljanje organizacijsko - administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik vodi brigu o urednom financijskom, administrativnom i organizacijskom poslovanju Udruge, brine o arhivi Udruge, vodi popis članova Udruge, obavlja ostale poslove po odluci Izvršnog odbora i Skupštine.

Za svoj rad Tajnik je odgovoran Predsjedniku, Izvršnom odboru i Skupštini.

 

IZVRŠNI ODBOR

Članak 27.

Izvršni odbor Udruge ima sedam (7) članova.

Izvršni odbor Udruge sačinjavaju Predsjednik, Dopredsjednik, Tajnik i četiri (4) člana koji su predstavnici arhitektonske, građevinske, strojarske i elektrotehničke struke, koje odmah po svom izboru od strane Skupštine predlaže Predsjednik, a bira ih Skupština.

Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri (4) godine.

 

Članak 28.

Izvršni odbor:

- predlaže sazivanje sjednice Skupštine te podnosi zahtjev za saziv sjednice Skupštine Predsjedniku;

- utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje;

- utvrđuje prijedloge plana rada i financijskog plana za slijedeću kalendarsku godinu, te prijedlog izvješća o radu za prethodnu kalendarsku godinu;

- brine o izvršenju usvojenog plana rada i financijskog plana, te provedbi odluka Skupštine Udruge;

- utvrđuje prijedlog politike razvoja Udruge

- upravlja imovinom Udruge;

- imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;

- donosi odluku o imenovanju i opozivu članova Arbitraže;

- donosi odluku o imenovanju i opozivu likvidatora;

- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

 

Članak 29.

Za rad u pojedinim područjima djelatnosti Udruge iz članka 7. ovog Statuta Izvršni odbor iz reda svojih članova osniva komisije ili radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisija ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

Članak 30.

Predsjednik po potrebi, a najmanje dva puta godišnje, saziva sjednice Izvršnog odbora.

Izvršni odbor donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova Izvršnog odbora.

 

V

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

ARBITRAŽA

Članak 31.

O svim sporovima koji nastanu između članova Udruge ili sukobima interesa koji nastanu unutar Udruge, koji nisu na drugi način riješeni Statutom, te o stegovnoj odgovornosti članova za povredu članskih dužnosti utvrđenih Statutom i drugim aktima odlučuje Arbitraža.

Arbitraža je tijelo koje na prijedlog Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika ili stranaka u sporu ad hoc imenuje Izvršni odbor, a sastoji se od neparnog broja članova. Arbitraža donosi odluke većinom glasova članova. Odluke Arbitraže su konačne.

 

VI

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 32.

Imovinu Udruge čine:

- novčana sredstva;

- pokretne stvari;

- nekretnine;

- druga imovinska prava.

 

Članak 33.

Udruga stječe imovinu:

- od članarina;

- od dobrovoljnih priloga i darova;

- obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi;

- obavljanjem gospodarskih djelatnosti sukladno Statutu i propisima;

- financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora;

- na drugi način u skladu sa zakonom;

 

Članak 34.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti Udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora sukladno zakonu, drugim propisima i Statutu, koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih Statutom.

 

 

VII

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE, LIKVIDATOR, POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA

Članak 35.

Udruga prestaje s djelovanjem na temelju odluke Skupštine o prestanku Udruge i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

U odluci Skupštine o prestanku Udruge odredit će se kome će se, u smislu članka 37. Statuta, predati preostala imovina.

 

Članak 36.

Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Izvršni odbor.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u

Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja

Udruge iz Registra udruga.

 

Članak 37.

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

 

VIII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Statut Udruge donosi Skupština 3/4 (tročetvrtinskom) većinom glasova nazočnih članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

 

Članak 39.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

 

Članak 40.

Ovaj Statut usvojen je na sjednici Skupštine dana 10. prosinca 2014. godine, a stupa na snagu danom upisa u registar udruga.

Stupanjem na snagu ovog Statuta stavlja se izvan snage Statut od 21. prosinca 2009. godine i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 08. prosinca 2011. godine.

 

 

U Zagrebu, 10. prosinca 2014. godine

 

PREDSJEDNIK UDRUGE:

_________________________

ŽELJKA HRS BORKOVIĆ

 

PRONAĐITE

CERTIFIKATORA

 

POSTANITE ČLAN HUEC-a

-ZAŠTO?

-KAKO?

MEDIJSKI PARTNERI


GradimoZadar


WEBGRADNJA

VIDEO OBJAVE

PROMICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE PUTEM INFORMATIVNO-OBRAZOVNOG TV PROGRAMA O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata

PREUZMITE BROŠURU


OBJAVE U MEDIJIMA


HUEC U MEDIJIMA


ČLANOVI HUEC-A U MEDIJIMA

PRIJAVA

SPONZORI

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner